Về việc đăng ký quân vụ Hoa Kỳ, do Selective Service System (SSS) đã thay đổi giao diện website, nên form đăng ký cũng đã được SSS cập nhật form mới: SSS FORM 1M (04-30-2021)(Form trước đây Expires March 2018).

Cách đăng ký vẫn theo 2 cách như trước đây: online hoặc điền form & gửi bưu điện. (Chỉ đăng ký quân vụ khi đã có Social Security Number).

1. Đăng ký qua form:

Download form: Selective Service Registration Form

Sau khi điền form, ký tên & bỏ vào bao thư gửi đến địa chỉ có ghi trong form.

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

2. Đăng ký online:

Truy cập tại trang sau để điền form online:

Selective Service System Online Registration Form

*Note: đối với các bạn nam (18t-25t) vừa đến định cư Hoa Kỳ theo visa định cư, trong câu hỏi How did you first learn about registration?các bạn chọn câu trả lời là: USCIS.