Visa 188D – Visa Đầu tư mở rộng

Visa 188D dành cho những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 15 triệu AUD (đô la Úc) vào Úc và muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

Quyền lợi của Visa 188D

– Thành lập mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có hoặc có ý định đầu tư vào Úc, thực hiện đầu tư được chỉ định với chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc.

– Du lịch trong và ngoài nước Úc trong thời hạn Visa.

– Bảo lãnh các thành viên trong gia đình đến Úc.

– Nhận hộ khẩu thường trú bằng cách nộp đơn xin thị thực Đổi mới và Đầu tư (Thường trực Doanh nghiệp) (phân lớp 888).

Điều kiện của Visa 188D

– Đương đơn phải được đề cử bởi chính quyền tiểu bang và Bộ Di trú Úc.

– Nhận được thư mời đăng ký.

– Đương đơn (và tất cả các thành viên trong gia đình) phải đáp ứng một số yêu cầu về sức khỏe.

– Đương đơn phải thực hiện khoản đầu tư tuân thủ ít nhất 15 triệu AUD trong bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

+ Tài sản niêm yết chứng khoán Úc.

+ Trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu bán chính phủ Úc hoặc ghi chú.

+ Trái phiếu hoặc ghi chú của công ty do một tổ chức được niêm yết tại Úc (hoặc công ty con thuộc sở hữu của Úc được liệt kê) hoặc các loại trái phiếu doanh nghiệp Úc hoặc ghi chú được xếp hạng bởi cơ quan xếp hạng nợ được cấp phép của AFS.

+ Các công ty sở hữu độc quyền của Úc.

+ Bất động sản ở Úc không bao gồm bất động sản dân cư.

+ Nhà nước hoặc lãnh thổ được chính phủ phê duyệt đóng góp từ thiện.

– Thu nhập kiếm được từ khoản đầu tư tuân thủ ở Úc phải chịu thuế theo luật thuế Úc.

– Đương đơn phải cam kết để tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi thời hạn Visa tạm thời kết thúc.

– Đương đơn, đối tác của đương đơn (vợ/chồng) và đối tác kết hợp phải có tài sản ròng ít nhất 15 triệu AUD và sẵn sàng để sử dụng để đầu tư tuân thủ tại Úc.

– Đương đơn và đối tác không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp thuận.

– Đương đơn, đối tác và các thành viên khác trong gia đình từ 18 tuổi trở lên phải không được thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại chính quyền tiểu bang và chính phủ Úc.

– Đương đơn và các thành viên gia đình phải có thị thực phải tuân thủ tất cả các điều kiện thị thực và luật pháp Úc.

– Đương đơn phải giữ các khoản đầu tư tuân thủ liên tục trong suốt thời gian thị thực tạm thời.

– Đương đơn có thể chuyển đổi giữa các khoản đầu tư tuân thủ hoặc trong số các khoản đầu tư đáng kể với điều kiện là:

+ Các khoản tiền bạn rút từ khoản đầu tư được đầu tư vào các khoản đầu tư tuân thủ khác trong vòng 30 ngày.

+ Số tiền rút tương ứng với tổng số tiền đầu tư.

+ Các khoản đầu tư vào khoản đầu tư tuân thủ trong vòng 30 ngày được thực hiện liên tục từ ngày đầu tư ban đầu.

– Tiền rút từ vốn đầu tư mạo hiểm hoặc các công ty mới thành lập phải được đầu tư vào vốn mạo hiểm hoặc các công ty mới nổi. Tiền rút từ danh mục đầu tư cân bằng có thể được đầu tư vào một khoản đầu tư cân bằng, vốn mạo hiểm hoặc công ty mới thành lập khác.

– Nếu các quỹ được rút khỏi vốn đầu tư mạo hiểm vì đầu tư vốn mạo hiểm được thực hiện, các quỹ này phải được đầu tư, nhưng có thể được đầu tư vào bất kỳ khoản đầu tư đáng kể nào đủ điều kiện tuân thủ.

– Đương đơn có thể nộp đơn xin gia hạn thêm 2 năm theo luồng mở rộng của nhà đầu tư đáng kể. Bạn có thể đăng ký cho luồng tiện ích mở rộng này hai lần, để có tối đa 8 năm thị thực tạm thời này. Và để đủ điều kiện cho luồng tiện ích mở rộng này:

+ Bạn phải có thị thực trong luồng Nhà đầu tư đáng kể và:

+ Đã có ít nhất 3 năm, hoặc không tổ chức nhiều hơn một thị thực trong luồng mở rộng đầu tư đáng kể; Phải có một đề cử hiện tại từ một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ; Phải có ý định đầu tư trong tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định

– Bạn phải liên tục duy trì khoản đầu tư tuân thủ hoặc tuân thủ các khoản đầu tư đáng kể phù hợp với khung đầu tư tuân thủ tại thời điểm bạn nộp đơn xin visa 188D.

 Top Ten IMM